دامداری 23 هزار متری پرواری 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

دامداری 8300 متری جوادآباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

دامداری 3500 متری 70 راسی جوادآباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

5.5هکتار زمین کشاورزی 6دانگ بر اسفالت

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

دامداری 3000 متری 6دانگ لوکیشن عالی

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

5.5 هکتار دامداری 200 راس شیری 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قرچک

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

4 هکتار دامداری پرواربندی صنعتی تهران

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین مرکزی , آزادگان

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

12 هکتار دامداری و کشاورزی 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , قرچک

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

5 هکتار زمین کشاورزی با مجوز احداث گلخانه

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

3هکتار مزرعه پرورش شترمرغ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : مرغداری

 • » بررسی جزئیات

4500 متر دامداری 200 راسی جواد اباد

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

دامداری 18هزار متری 6دانگ ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : دامپروری

 • » بررسی جزئیات

7هکتار زمین کشاورزی و باغ پسته 6دانگ

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : زمین کشاورزی

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 6300 متری پیشوا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات

مرغداری 17هزارمتری20هزار قطعه ای ورامین

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , جواد اباد

 • نوع ملک : مرغداری

 • » بررسی جزئیات

گلخانه 8هزار متری پیشوا

 • نوع معامله : خرید و فروش

 • شهر و منطقه : ورامین حومه , پیشوا

 • نوع ملک : گلخانه

 • » بررسی جزئیات