قلعه سین

60 متر

 1. قیمت کل ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۳,۰۰۰ متر

آزادگان

2200 متر

 1. قیمت کل ۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲,۲۰۰ متر

یوسف رضا

930 متر

 1. قیمت کل ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۹۳۰ متر

خورین

3300 متر

 1. قیمت کل ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۳,۳۰۰ متر

یوسف رضا

500 متر

 1. قیمت کل ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۵۰۰ متر

پویینک

13000 متر

 1. قیمت کل ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۳,۰۰۰ متر

کمربندی ورامین

120 متر

 1. قیمت کل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۵۵۰ متر

کمربندی ورامین

متر

 1. قیمت کل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۵۵۰ متر

جاده کانال

60 متر

 1. مساحت زمین ۱,۰۵۳ متر

جاده کانال

850 متر

 1. قیمت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

یوسف رضا

متر

 1. قیمت کل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱,۰۰۰ متر

روستای شعیب آباد

متر

کمربندی ورامین

متر

 1. قیمت کل ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۴,۰۰۰ متر

پویینک

متر

 1. مساحت زمین ۳,۰۰۰ متر

قلعه سین

متر

 1. مساحت زمین ۶,۰۰۰ متر