آزادگان

1400 متر

 1. مساحت زمین ۱,۴۰۰ متر

ورامین مرکزی

15000 متر

 1. قیمت کل ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۵,۰۰۰ متر

قلعه خواجه

متر

 1. قیمت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲,۰۰۰ متر

قلعه سین

متر

 1. مساحت زمین ۲,۳۵۰ متر

خیرآباد

متر

 1. قیمت کل ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ متر

احمداباد

متر

 1. قیمت کل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۵۵۰,۰۰۰ متر

آزادگان

متر

 1. قیمت کل ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۳۰,۰۰۰ متر

جواد آباد

متر

 1. قیمت کل ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۵,۷۰۰ متر

پیشوا

متر

 1. قیمت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۵,۰۰۰ متر

شهرک مدرس

متر

 1. مساحت زمین ۱۳,۰۰۰ متر

جلیل آباد

متر

 1. قیمت کل ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جواد آباد

متر

 1. قیمت کل ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲۶,۰۰۰ متر

دمز اباد

متر

 1. قیمت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان