پیشوا

600 متر

 1. قیمت کل ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۶۰۰ متر

آزادگان

228 متر

 1. قیمت کل ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲۲۸ متر

آزادگان

10000 متر

 1. قیمت کل ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۰,۰۰۰ متر

آزادگان

16000 متر

 1. مساحت زمین ۱۶,۰۰۰ متر

آزادگان

70000 متر

 1. قیمت کل ۰ تومان
 2. مساحت زمین ۷۰,۰۰۰ متر

آزادگان

5000 متر

 1. مساحت زمین ۵,۰۰۰ متر

آزادگان

16000 متر

 1. مساحت زمین ۱۶,۰۰۰ متر

احمداباد

4750 متر

 1. قیمت کل ۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۴,۷۵۰ متر

جاده کانال

1200 متر

 1. قیمت کل ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱,۲۰۰ متر

پویینک

متر

 1. قیمت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱۰,۰۰۰ متر

باغ خواص

متر

 1. مساحت زمین ۲۱,۰۰۰ متر

احمداباد

متر

 1. مساحت زمین ۴۰,۰۰۰ متر

پویینک

متر

 1. مساحت زمین ۱۸,۰۰۰ متر

جاده کانال

متر

 1. قیمت کل ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲,۵۰۰ متر

یوسف رضا

متر

 1. قیمت کل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲۴,۰۰۰ متر