آزادگان

1000 متر

 1. مساحت زمین ۱,۰۰۰ متر

آزادگان

620000 متر

 1. قیمت کل ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۶۲۰,۰۰۰ متر

آزادگان

1992 متر

 1. قیمت کل ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۱,۹۹۲ متر

احمداباد

5600 متر

 1. قیمت کل ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قرچک مرکزی

2500 متر

 1. قیمت کل ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خیرآباد

1600 متر

 1. قیمت کل ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باقرآباد

متر

 1. قیمت کل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۲,۰۰۰ متر

پویینک

متر

 1. قیمت کل ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۴۰,۰۰۰ متر

مسجد جامع

2700 متر

 1. قیمت کل ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 2. مساحت زمین ۳,۱۰۰ متر