آزادگان

40000 متر

  1. قیمت کل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2. مساحت زمین ۴۰,۰۰۰ متر

گل تپه

متر

پیشوا

متر

  1. قیمت کل ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2. مساحت زمین ۴۰,۰۰۰ متر

جلیل آباد

متر

  1. مساحت زمین ۱۷,۰۰۰ متر

محمد آباد عرب ها

متر

  1. مساحت زمین ۳,۰۰۰ متر