موسی آباد

30000 متر

 1. قیمت کل ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ خواص

90000 متر

 1. قیمت کل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آزادگان

4400 متر

 1. قیمت کل ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قاسم اباد

متر

 1. قیمت کل ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قاسم اباد

متر

 1. قیمت کل ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آزادگان

متر

 1. قیمت کل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ خواص

متر

 1. مساحت زمین ۶,۰۰۰ متر

باغ خواص

متر

 1. مساحت زمین ۶۵,۰۰۰ متر

جاده حسین اباد

متر

 1. مساحت زمین ۱۵۰,۰۰۰ متر

پویینک

متر

 1. مساحت زمین ۴۰,۰۰۰ متر

جلیل آباد

متر

 1. مساحت زمین ۲۶,۰۰۰ متر