پیشوا

متر

  1. قیمت کل ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2. مساحت زمین ۴,۰۰۰ متر